Govornici

Stručne osobe iz industrije osiguranja i akademske zajednice iz BiH, regiona i Evrope.

Ana Riedmann

Ana Riedmann je zaposlena u tvrtki Swiss Re kao voditeljica odnosa sa klijentima i preuzimateljica rizika za srednju i istočnu Evropu kao i Austriju. 

Prethodno je radila u Swiss Re u oblasti inovacija u industriji osiguranja, fokusirajući se na razvoj novih proizvoda, analitiku podataka i nova partnerstva. Većinu svoje karijere Ana je provela kod brokera za reosiguranje Guy Carpenter u Minhenu gdje je bila odgovorna za pregovore ugovora o imovini za njemačke i švicarske klijente. 

Diplomirala je ekonomiju na “Freie Universität Berlin”.

Mr. Sc. Anida Lačević Hot

Diplomirala na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Magistarski rad na temu Uticaj primjene Balanced Scorecard koncepta na kvalitetu poslovanja osiguravajućeg društva je odbranila također na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu gdje je trenutno i članica Upravnog odbora Alumni asocijacije. Rad u UNIQA Osiguranju započela je 2007. godine u u Sektoru osobnih osiguranja, a trenutno je na poziciji Direktorice za Transformaciju poslovanja i OPEX za SEE regiju. Prvi veliki projekat koji je vodila bio je upravo razvoj proizvoda zdravstvenog osiguranja te stvaranje preduvjeta za izlazak UNIQA Osiguranja na ovo tržište 2009. godine.  Tokom svoje karijere vodila je više međunarodnih i lokalnih projekata zahvaljujući čemu je stekla posebne vještine u segmentima planiranja i razvoja poslovnih strategija kao i konsaltinga iz domena organizacijskog menadžmenta. Uža specijalnost su joj transformacija i restruktuiranje poslovanja, IT razvoj i inovacije kao i proces i projekt menadžment.

Emir Sofić

Emir Sofić je rođen u Sarajevu 1978. godine. Poslije završene osnovne i srednje škole, upisuje Ekonomski fakultet u Maleziji. Zvanje diplomiranog ekonomiste je stekao 2002. godine. Poslije završetka studija počinje sa radom u kompaniji koja se bavi finansijskim savjetovanjem (penzioni fondovi, investicijski fondovi, dionice, offshore bankovni računi, i drugi proizvodi prema specifičnim potrebama klijenta). Emir se 2003. godine vraća u BiH, gdje radi kao nezavisni prevodilac i konsultant za projekte finansirane od strane Evropske unije. Zapošljava se 2004. godine u HVB banci i radi u projektnom timu za spajanje sa Central Profit bankom. Poslije uspješnog završetka procesa spajanja, Emir počinje sa radom u Sektoru za razvoj proizvoda za poslove sa stanovništvom. Prelazi 2007. godine u Postbank BH gdje preuzima Sektor za razvoj proizvoda, marketing i kartičarstvo.  Od 2009. godine počinje sa radom u UNIQA osiguranju. Od tada je vodio više organizacionih jedinica u kompaniji i učestvovao u raznim projektima (na nivou Društva, Regije i Grupe). Trenutno vodi projekat Distribucije osiguranja u regiji JI Evrope (Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Hrvatska i Srbija).

Prof. Dr. Jasmina Selimović

Jasmina Selimović je rođena 1979. godine u Sarajevu. Ekonomski fakultet u Sarajevu je završila 2003. godine. Od 2004. godine je angažirana na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na Katedri za finansije i Katedri za kvantitativnu ekonomiju. Završila je postdiplomski studij na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, oblast Poslovna ekonomija, smjer Aktuarstvo i osiguranje. Na istom Fakultetu je odbranila doktorsku disertaciju iz oblasti aktuarstva, te stekla zvanje doktora ekonomskih nauka. 

Trenutno, u zvanju redovne profesorice, izvodi nastavu na predmetima iz oblasti Finansija, Kvantitativne ekonomije i Aktuarstva na prvom i drugom ciklusu studija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, EF u Tuzli i EF u Zenici. 

Članica je brojnih profesionalnih asocijacija u zemlji i inostranstvu. Aktivna je pri svjetskim organizacijama za akreditaciju poslovnih škola i univerziteta (AACSB i EFMD), a angažirana je i kao međunarodni ekspert za akreditaciju pri agencijama za kvalitet u zemljama EU. Pohađala je brojna usavršavanja u zemlji i inostranstvu, a posebno se ističe studijski boravak i gostujuća predavanja na University of Nebraska, USA i na University of Istanbul, Turska. 

Autorica je i koautorica nekoliko knjiga i poglavlja u monografijama, brojnih naučnih i stručnih članaka, objavljenih u međunarodno indeksiranim časopisima, zbornicima radova i stručnim časopisima. Učestvovala je na mnogim međunarodnim i domaćim konferencijama i projektima. Ima licencu stalnog sudskog vještaka ekonomske struke, licencu internog revizora za banke i finansijske institucije kao i licencu za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. Od 2013. godine do 2018. godine radila je kao prodekanesa za nastavu i naučno-istraživački rad na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. Poziciju dekanese Ekonomskog fakulteta preuzela je 1.10.2018. godine.

Mr.sc. Jasna Frljak

Mr.sc.  Jasna Frljak, dipl. ecc, direktor sektora prodaje Adriatic osiguranje d.d.

Rođena u Zenici 1978. godine. Diplomirala na  Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 2004. godine. Magistrirala 2019. godine na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu na temu: „Financijska analiza za akviziciju dva osiguravajuća društva na primjeru industrije osiguranja u BiH“. Svoju karijeru u industriji osiguranja počinje kao pripravnica 2005. godine u tadašnjem  Bosna osiguranju  u odjelu prodaje osiguranja kao preuzimatelj rizika. Nastavlja edukaciju u prodaji osiguranja, te 2008. godine postaje stručni suradnik u prodaji neživotnih osiguranja Bosna Sunce osiguranja. 2009. godine postaje Glavnim tariferom u Direkciji Bosna Sunce osiguranja. Nakon nastavka edukacije, te sticanjem znanja u tariferskom poslu, 2011. godine preuzima obaveze direktora Podružnice Sarajevo Bosna Sunce osiguranja sve do 2017. godine kada postaje direktor Sektora prodaje Adriatic osiguranja. Kontinuiranom naobrazbom i iskustvom u osiguranju, kao što je, između ostalog, bila i  tema njenog magistarskog rada, doprinosi  razvoju Adriatic osiguranja u kojem trenutno radi  kao i industriji osiguranja na području njenog djelovanja.

Miloš Grujić

Miloš Grujić je direktor Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske i član Upravnog odbora Društva za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.
Posjeduje zvanja investicionog menadžera, revizora, računovođe, sudskog vještaka, procjenjivača i internog revizora.
Grujić je ekonomista s dugogodišnjim radnim iskustvom u finansijama i investicionom menadžmentu i autor više od 100 stručnih i naučnih radova i šest knjiga na temu finansijskih tržišta te više od sto kolumni i članaka vezanih za ekonomske analize, finansijske izvještaje i finansijska tržišta u dnevnim novinama i magazinima. Posjeduje iskustvo kao član nekoliko upravnih i nadzornih odbora i odbora za reviziju. Posjeduje iskustva kao predavač, moderator i učesnik na nekoliko domaćih i međunarodnih konferencija, radnih stolova, panela i seminara iz oblasti finansijskih tržišta i finansijske pismenosti.

Mr.sc. Belma Selimbegović

Mr.sc. Belma Selimbegović, direktorica Sektora prodaje EUROHERC osiguranja d.d. Sarajevo

Rođena je 1980 godine u Sarajevu. Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu 2003 godine te je daljnjim usavršavanjem na istom fakultetu na katedri Menadžment i informacioni sistemi magistrirala na temi Struktura troškova i portfolia premije osiguranja kao faktora profitabilnosti društva za osiguranje i stekla titulu Magistra ekonomskih nauka.

U Koncernu Agram je zaposlena od 2004 godine. Bogato iskustvo u osiguranju, posebno u organizaciji i vođenju prodaje, razvoju osiguravateljnih proizvoda i marketingu osiguranja stekla je u EUROHERC osiguranju kao dugogodišnja direktorica Sektora prodaje. 

Predsjednica je Odbora za neživotna osiguranja Udruženja osiguravajućih društava FBIH, Zamjenik Člana Upravnog Odbora i Član Skupštine Biroa Zelene karte u BIH.

Klemen Radetič

Klemen Radetič je menedžer u službi za sprječavanje, otkrivanje i istraživanje prevara u Zavarovalnici Triglav u Ljubljani.

2008. godine diplomirao je na Fakultetu organizacijskih znanosti Univerziteta u Mariboru i nakon završetka studija zaposlio se u Policijskoj upravi Ljubljana. Kao kriminalist učestvovao je u zahtjevnim istragama u oblasti organizovanog i privrednog kriminala. Prevencijom prevara u osiguranju u Triglav Grupi bavi se od 2014. godine. Ima veliko iskustvo u istragama, razvoju sistema za automatsko otkrivanje prevara, te edukativnim i preventivnim aktivnostima na smanjenju rizika od prevara u kompaniji. Kao predavač i slušalac redovno učestvuje na stručnim seminarima i obukama.

Predsjednik je Odbora za sprječavanje prevara u osiguranju kod slovenačkog udruženja društava za osiguranje (SZZ – Slovensko zavarovalno združenje) i član je udruženja certificiranih istražitelja prevara (ACFE – Associaton of Certified Fraud Examiners).

Klemen Radetič is a manager in the Fraud Prevention, Detection and Investigation Department at Zavarovalnica Triglav in Ljubljana.

In 2008, he graduated from the Faculty of Organizational Sciences of University of Maribor and after graduation joined the Ljubljana Police Directorate. As a criminal investigator, he worked on complex investigations in the field of organized and economic crime. He has been working on insurance fraud prevention at Triglav Group since 2014. He has extensive experience in investigations, the development of an automated fraud detection systems, as well as education and fraud prevention activities in the company. He regularly participates in professional seminars and training courses as a lecturer and trainer.

He is Chairman of the Insurance Fraud Prevention Committee of the Slovenian Insurance Association and a member of the Association of Certified Fraud Examiners (ACFE).

Jernej Veberič

Jernej Veberič ima više od dvadeset godina iskustva na stručnim i rukovodećim pozicijama u vodećoj slovenačkoj osiguravajućoj kompaniji – Zavarovalnici Triglav. 

Diplomirao je na Pravnom fakultetu u Ljubljani, a kasnije je položio i pravosudni ispit. U periodu od 2006. do 2020. godine rukovodio je Službom za pravo osiguranja. Autor je više stručnih članaka, udžbenika i komentara zakona, a član je i stručne grupe za pripremu osnova za modernizaciju pravne regulative ugovora o osiguranju u Sloveniji. 

Posljednjih godina rukovodi nezavisnu Službu za sprečavanje prevara u Triglav Osiguranju. Sa agilnim timom stručnjaka i istražitelja brine o efikasnom upravljanju prevarama u osiguranju u cijeloj Triglav Grupi, koja posluje u Srednjoj i Jugoistočnoj Evropi. 

Aktivnosti prevencije prevara uključuju ručno i automatsko otkrivanje i istragu prevara, a izuzetno važne su preventivne i obrazovne aktivnosti, počevši od nulte razine tolerancije na prevare.

Jernej Veberič has more than twenty years of experience in expert and managerial positions at the leading Slovenian insurance company – Zavarovalnica Triglav. 

He graduated from the Faculty of Law in Ljubljana and passed the state bar exam. From 2006 to 2020, he headed the Insurance Law Department. He is the author of several professional articles, textbooks and commentaries on laws, and is also a member of the expert group for preparation of modernisation of the legal regulation of insurance contract in Slovenia. 

For the last few years, he has been the director of Fraud Prevention Department at Zavarovalnica Triglav. With an agile team of experts and investigators, it ensures an effective management of insurance fraud throughout the Triglav Group, which operates in Central and South-Eastern Europe. 

Fraud prevention activities include manual and automated fraud detection and investigation, and prevention and education activities are of paramount importance, based on a zero tolerance approach to fraud.

Ana Zovko

Ana Zovko je direktorica Sektora za digitalni razvoj u Croatia osiguranju gdje vodi digitalne brandove Croatia osiguranja, LAQO i CO digital te projekte digitalne transformacije poslovanja i unaprjeđenja korisničkog iskustva. Višegodišnju karijeru izgradila je u sektoru telekomunikacija gdje je ostvarila brojna postignuća u područjima digitalizacije, marketinga, strategije i ljudskih resursa. U Hrvatskom Telekomu vodila je projekte digitalizacije i agilne transformacije kompanije, projekte razvoja novih telekomunikacijskih proizvoda i usluga, uvela je novi model vrednovanja radnih mjesta i modele sustava upravljanja učinkom za zaposlenike te je sudjelovala na projektima velikih akvizicija Hrvatskog Telekoma. Akademsko obrazovanje stekla je na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu gdje je uspješno magistrirala i završila  MBA studij. Magistrirala je i na Leeds Metropolitan Universityu u području međunarodnog menadžmenta i marketinga.

Ivan Luburić

Ivan Luburić je od 2021. Direktor Agencije za nadzor osiguranja Federacije Bosne i Hercegovine. Rođen je 1983. godine, a diplomirao je 2005. na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Smjer Financije. Po završenom fakultetskom obrazovanju praksu obavlja u BMS Harris & Dixon Reinsurance Brokers Ltd. u Londonu. Poslovnu karijeru počinje u UniCredit banci 2006. godine u Sektoru riznice i financija. Od 12/2007. prelaskom u Croatia osiguranje d.d. na poziciju Pomoćnika Direktora počinje poslovni put u osigurateljnoj industriji. U Croatia osiguranju obnaša redom rukovoditeljske funkcije i to 2008. Menadžer za tržište Republike Srpske i Menadžer kvalitete, od 2009.-2011. Direktor Ureda za razvoj i unaprijeđenje prodaje osiguranja, od 2011.-2015. Regionalni Direktor za Federaciju Bosne i Hercegovine. Istovremeno u periodu od 2008.-2015. obnaša funkciju člana Nadzornog odbora Croatia osiguranja. Od 2015.-2018. je bio Predsjednik Uprave Croatia osiguranja. U istom periodu obnaša funkcije člana Upravnog odbora Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine, člana Upravnog odbora Biroa Zelene karte u Bosni i Hercegovini, člana Upravnog odbora Udruženja poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine- Grupacije poslodavaca iz oblasti financijskog poslovanja, te člana Ekonomsko-Socijalnog Vijeća Federacije Bosne i Hercegovine. Daljnu karijeru od 2019.-2021. nastavlja u Euroherc osiguranju d.d. na poziciji Izvršnog direktora sektora prodaje.

Licencirani je investicijski savjetnik i auditor kvalitete.

Sudionik je, moderator i panelist na više međunarodnih simpozija, seminara i konferencija, te autor stručnih članaka.

Kroz višegodišnji rad u osigurateljnoj industriji je stekao ekspertska znanja iz svih oblasti upravljanja osiguravajućim društvom. Realizirao je efikasno vođenje stabilnih, rastućih i profitabilnih poslova fokusirajući se na široke i dugoročne perspektive, uz kontinuirano upravljanje promjenama. Ispunjava ga rad s ljudima, mentoriranje i razvoj kadrova i sustava, sticanje spoznaja o novim trendovima, teorijama i perspektivama te oblikovanje istih u poslovnu stvarnost.  

Oženjen je i otac troje djece.

Zdravko Zečević

Zdravko Zečević je 2006. godine diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Licencu za obavljanje poslova investicionog menadžera od Komisije za hartije od vrijednosti RS je stekao 2013. godine.

Profesionalnu karijeru je započeo 2006. godine, kao stručni saradnik za pravne poslove u Društvu za upravljanje investicionim fondovima BORS INVEST, te je od 2011. godine obavljao istu dužnost u PREF-u. Od 2019. godine je obavljao dužnost direktora Odjeljenja za marketing u Društvu za upravljanje Evropskim dobrovoljnim penzijskim fondom.

Bio je član u više upravnih odbora i odbora za reviziju preduzeća koja imaju emitovane akcije na Banjalučkoj berzi.

Nakon dobijanja saglasnosti na izbor za izvršnog direktora/člana Izvršnog odbora Društva od strane Agencije za osiguranje Republike Srpske, imenovan je za člana Izvršnog odbora – izvršnog direktora u Društvu od 01.01.2021. godine. 

Lidija Pecigoš Višnjić

Lidija Pecigoš Višnjić predsjednica Hrvatskog aktuarskog društva i članica Uprave Triglav osiguranje d.d. Zagreb-Hrvatska. Svoju je profesionalnu karijeru u osigurateljnoj industriji započela 2000. godine u Croatia osiguranju kao aktuar za neživotna osiguranja. Tijekom karijere, a posebno tijekom liberalizacije hrvatskog tržišta obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti bila je na čelnoj poziciji Sektora za osiguranje motornih vozila. Vodila je razvoj i upravljanje svih proizvoda iz portfelja kompozitnog osiguravajućeg društva, poslove reosiguranja u ulozi osiguratelja i reosiguratelja. Aktivno je sudjelovala u nacionalnim projektima implementacije regulatornih zahtjeva kao Solventnost 2 i IFRS17. Predsjednica je Hrvatskog aktuarskog društva, nacionalno i internacionalno obrazovana iz područja matematike, aktuaristike i financija te ima licencu za obavljanje poslova ovlaštenog aktuara. Nakon sveučilišne diplome kratko, a prije početka karijere u osigurateljnoj industriji, poslovni put započinje u IT industriji. 

Željko Jović

Željko Jović jedan je od najznačajnijih stručnjaka za dobrovoljno zdravstveno osiguranje u Srbiji. 

Stekao je značajno iskustvo radeći više od 10 godina na rukovodećim pozicijama u privatnom sektoru zdravstva i osiguranja. 

Od 2017. godine angažovan je u osiguravajućim kompanijama u Srbiji na razvoju Dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja, a trenutno obavlja funkciju direktora za dobrovoljno zdravstveno osiguranje, DDOR Novi Sad a.d.o. – Srbija.

Prije toga je bio direktor prodaje i marketinga u najvećim privatnim zdravstvenim sistemima poput MediGroup, Bel Medica i DZ Jedra. 

Doktorirao na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Uz doktorsku disertaciju „Razvoj modela međuzavisnosti prodaje i marketinga u privatnim zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji“, objavljeno je mnoštvo njegovih analiza i istraživačkih radova, koje su do danas vrlo cijenjen izvor za dalji razvoj dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja.

Mirzet Hodžić dipl.ing.maš.

Rođen u Sarajevu 1981 godine. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Sarajevu 2007. godine na odsjeku Motori i vozila na temu ”Određivanje koeficijenta otpora zraka vozila putem mjernih traka”. Radnu karijeru započeo u ovlaštenom Mercedes-Benz servisu 2005 godine na poziciju servisni savjetnik, Tanin doo Visoko. 2007 godine nastavlja kao voditelj Stanice tehničkog pregleda na AC doo Visoko a od 2008 godine radno angažovan u Sarajevo osiguranju dd na više pozicija a između ostalog rukovodilac sektora šteta 2008 – 2016, rukovodilac prodaje osiguranja za regije Zenica i Travnik 2016 – 2022 pa sve do prelaska u Grawe osiguranje dd na poziciju Regionalni voditelj prodaje što i danas obnaša.

Petar Milenkoski

Petar Milenkoski je rođen 1985. godine u Dusseldorfu. Magistrirao je na Ekonomskom sveučilištu Sveti Ćiril i Metodija u Skoplju. Profesionalnu karijeru je započeo 2008. godine u NLB banci na poziciji finansijskog savjetnika za pravne osobe, a 2015. godine se zapošljava u Eurolink osiguranju AD Skoplje kao Menadžer za zdravstveno osiguranje sa fokusom na tehniku i tarifiranje. Posvećen je sticanju znanja i tržišne prakse u sektoru osiguranja, izgradnji čvrstih odnosa s klijentima i promicanje inicijative za dugoročne odnose i partnerstvo s njima.

Dr. sc. Vesna Lazić

Dr. sc. Vesna Lazić je rođena 15.9.1991. u Sarajevu. Dodiplomski studij je završila na Pravnom fakultetu u Sarajevu 2014. godine sa prosječnom ocjenom 9,52, a 2015. godine je odbranila magistarsku tezu pod naslovom “Ugovorna odgovornost za štetu” summa cum laude, a 2022. godine je odbranila doktorsku disertaciju pod naslovom “Naknada nematerijalne štete iz osnova osiguranja od autoodgovornosti” summa cum laude na Pravnom fakultetu u Sarajevu. Dobitnica je duple Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu kao jedna od najboljih studentica. Stekla je bogato iskustvo u oblasti osiguranja radeći kao advokatski pripravnik, advokatski stručni saradnik a potom i kao samostalni advokat. Arbitrica je pri Arbitražnom sudu Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine i edukatorica Centra za edukaciju sudija i tužilaca Federacije Bosne i Hercegovine. Trenutno obavlja posao generalnog sekretara Univerziteta u Sarajevu-Pravnog fakulteta.

Emir Krivošija dipl. oec.

Diplomirani ekonomista – smjer marketing, Univerzitet u Sarajevu;

Od 2006. Zaposlen u TRIGLAV Osiguranju d.d.. Tokom karijere najviše sticao iskustvo na poslovima prodaje osiguranja, razvoja poslovanja, kreiranja novih proizvoda, preuzimanja rizika te digitalizacije procesa u osiguranju. Zadnjih 12 godina obavljao poslove direktora prodaje osiguranja, a od 01.07.2023. godine imenovan za Člana Uprave Društva na poziciju Izvršnog direktora za poslove osiguranja. 

Učesnik brojnih seminara i edukacija na stručne teme osiguranja  i reosiguranja, preuzimanja rizika, prodajnih vještina, prodaje osiguranja putem sistema javnih nabavki, te zdravstvenih osiguranja. 

Zadnje četiri godine sponzor projekta Razvoj dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja u Triglav Osiguranju dd, te aktivni član tima za razvoj mreže izvođača zdravstvenih usluga u Triglav Grupi na području Adria Regije. 

Ekonomski Fakultet u Sarajevu

Damir Hadžić

Prije prelaska na poslove osiguranja, gospodin Damir Hadžić radio je na rukovodećim pozicijama u državnoj službi, a obavljao je i funkciju ministra u Vladi Bosne i Hercegovine. 

Imenovan je 2015. godine na poziciju Potpredsjednika Koncerna Agram za BiH. Za Predsjednika Uprave Euroherc osiguranja imenovan je 2016. godine, a na ovu funkciju je ponovno imenovan 2020. godine. Za Predsjednika Upravnog Odbora Udruženja društava za osiguranje u FBiH izabran je 2017. godine, da bi 2020. godine bio ponovo izabran za Predsjednika UO ovog udruženja, na čijem čelu se nalazi i danas.

Nicolas Jeanmart

Kao šef odjela ličnog i općeg osiguranja u Insurance Europe, Nicolas Jeanmart učestvuje u globalnim i evropskim debatama koje se odnose na sektore neživotnog i životnog osiguranja (uključujući područja motornih vozila, prirodnih katastrofa, cyber rizika, opće odgovornosti, penzija, zdravstva, oporezivanja i pranja novca). Posebno je uključen u diskusije o raskoraku u pokrivenosti rizika osiguranjem, kao i o finansijskoj stabilnosti, sa posebnim fokusom na pitanje sistemskog rizika u osiguranju.

Prije nego što se pridružio Insurance Europe u novembru 2010. godine, Nicolas je radio za European Savings Banks Group (ESBG), gdje je bio na različitim pozicijama, a posljednja funkcija koju je obnašao  četiri godine bila je šef odjela za bankarsku superviziju i ekonomske poslove. Ova pozicija je posebno podrazumevala odgovornost za zastupanje interesa evropskih štedionica i banaka u raspravama o globalnim okvirima kapitalnih zahteva banaka (Bazel II i Bazel III).

U svojoj ranijoj karijeri pružao je usluge savjetovanja i obuke, prvenstveno finansijskom sektoru u Belgiji i Luksemburgu.

Nicolas je belgijski/francuski državljanin. Magistrirao je poslovni inženjering, a posjeduje i diplomu evropskih integracija i razvoja, kao i iz kompjuterskih nauka.

As head of Insurance Europe’s personal and general insurance department, Nicolas Jeanmart contributes to the global and European debates affecting the non-life and life insurance sectors (including notably the areas of motor, natural catastrophes, cyber, general liability, pensions, health, taxation and anti-money laundering). He is particularly involved in the discussions around protection gaps, as well as on financial stability, with a particular focus on the question of systemic risk in insurance. 

Prior to joining Insurance Europe in November 2010, Nicolas worked for the European Savings Banks Group (ESBG), where he held various positions, culminating in four years as head of the banking supervision and economic affairs department. This position entailed notably the responsibility for representing the interests of Europe’s savings and retail banks in the discussions on global bank capital requirements frameworks (Basel II and Basel III). 

In his earlier career he provided consultancy and training services, primarily to the financial sector, in Belgium and Luxembourg. 

Nicolas is a Belgian/French national. He holds a master’s degree in business engineering, as well as degrees in European integration and development and in computer sciences.

Lejla Sahačić

Lejla Sahačić obnaša funkciju pomoćnika direktora prodaje Sarajevo-osigiranja d.d. Sarajevo. Rođena je u Sarajevu 06.03.1982. godine. Diplomirala je 2005.godine na Ekonomskom Fakultetu Univerziteta u Sarajevu, gdje je stekla uslove za odbranu magistarskog rada  za sticanje zvanja magistar ekonomskiih nauka. 

Svoju karijeru započinje 2006. godine u Sarajevo-osiguranju d.d. Sarajevo,  a predanim i uspješnim radom dolazi do pozicije rukovodioca najveće podružnice u Sarajevo-osiguranju d.d. Sarajevo, Podružnice Sarajevo i postaje jedna od najodgovornijih  za korporativnu komunikaciju sa klijentima. 

Zahvalna je što je dio uspješnog tima Sarajevo-osiguranja d.d. Sarajevo, koji pruža mogućnost stručnog usavršavanja i edukacije na širem nivou.

Moderatori

Prof. Dr. sc. Željko Šain

Šain dr. sc. Željko je redovni profesor Univerziteta u Sarajevu – Ekonomskog fakulteta i rukovodilac Katedre za financije. Utemeljitelj je akademskog izučavanja oblasti osiguranja i prvi  doktor znanosti iz aktuarske matematike u povijesti Bosne i Hercegovine. Autor je ili koautor veće broja knjiga, od kojih navodimo: Aktuarski modeli životnih osiguranja: prvi dio: osnove aktuarske matematike, drugi dio: primjena aktuarske matematike, Due diligence – procjena vrijednosti osiguravajućeg društva, Finansijski menadžment u osiguranju, Osiguranje imovine i lica u praksi – knjiga za menadžere itd.  Autor je ili koautor velikog broja  naučnih i stručnih članaka iz osiguranja i finansija. Bio je mentor brojnim doktorskim, magistarskim i master radovima iz oblasti osiguranja i aktuarstva.

Obnašao je brojne dužnosti: dekan Ekonomskog fakulteta, prorektor za finansije Univerziteta u Sarajevu, član Upravnog vijeća Centralne banke BiH, prvi predsjednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje u BiH, predsjednik Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, član Nadzornog odbora Sparkasse bank BH,  itd.  

Vedran Peršić

Vedran Peršić je osnivač agencije za PR i krizni menadžment. Posjeduje više od 20 godina iskustva u marketingu, odnosima s javnošću i pitanjima od javnog značaja. Nagrađivani je predavač, te licencirani business coach. 

Kao Country Manager za BiH, bio je dio ekipe koja je pokrenula Bloomberg Adria TV program u pet zemalja bivše Jugoslavije. Prije toga devet godina bio je na poziciji direktora marketinga i komunikacija u Sberbank BH i dao direktan doprinos uvođenju i pozicioniranju finansijskog brenda na tržištu BiH. Prije toga, bio je najodgovornija osoba za korporativne komunikacije svih firmi članica ASA Prevent grupacije u vrijeme rekordne zaposlenosti. Ranije je rukovodio pres-službom Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) tri godine, bio glasnogovornik OHR-a u trenutku historijskih promjena, te šef produkcije UN misije u Bosni i Hercegovini.  Po završetku BBC škole televizijskog novinarstva, punih pet godina izvještavao je o političkim, ekonomskim i društvenim pitanjima iz BiH i svijeta.

Dr. sc. Enes Sadović

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1981. Godine 2010. magistrirao je na temu “Marketing strategija rasta i razvoja tržišta životnih osiguranja u  BiH od 2010. do 2020. godine” na Europskom centru za mir i razvoj (ECMIR-u) u Beogradu.  Na istom Univerzitetu doktorirao sa zvanjem doktora ekonomskih nauka na temu : „Tržište životnih osiguranja u Bosni i Hercegovini – izazovi i šanse“.  Na početku karijere radio je u UPI-ju (1982. – 1990.). Od 1991. do 1992. bio je vlasnik i direktor privatne tvrtke Benedetto u Sarajevu. Radio je i kao marketing menadžer i oficir za vezu s UNHCR-om i UNPROFOR-om u Merhametu u Sarajevu, generalni direktor tvrtke Bosmer u Sarajevu, direktor i suvlasnik privatne tvrtke BTC Sarajevo, član upravnog odbora u Bamcardu, savjetnik za investicijske projekte u SEED-u i predsjednik Upravnog odbora asocijacije za razvijanje poslovnih i drugih odnosa između BIH i SAD – BLINK BIH. Počeo je objavljivati radove od 2005 godine u različitim stručnim časopisima u zemlji i inozemstvu. Aktivno sudjeluje na domaćim i inozemnim stručnim savjetovanjima i konferencijama. Sa svojim radovima gotovo je redovan učesnik SORS konferencija u proteklim godinama. Od 2003. do 2019. radio kao rukovoditelj prodaje i marketinga u Merkur, današnjem Vienna osiguranju d.d. Sarajevo. 2019-te objavljena je njegova prva knjiga na temu životnih osiguranja u Bosni i Hercegovini. 

Od tada vodi službu za prodajne edukacije u Vienna osiguranju i gostuje na poziv zainteresiranih strana na teme prodajnih vještina, ali i biznis koučinga, upravljanja timovima i procesa prepoznavanja karaktera ljudi kroz internacionalni Struktogram program.

Za sve dodatne informacije vezane za učešće na konferenciji možete se obratiti:

Kontakt osoba:

Adaleta Gugač

E-mail:

konferencija.udofbih@altermedia.ba

Telefon:

+ 387 33 710 616