Govornici

Stručne osobe iz industrije osiguranja i akademske zajednice iz BiH, regiona i Evrope.

Adnan Suljagić

Adnan Suljagić

Diplomirani ekonomista, poslovno i stručno iskustvo najvećim dijelom izgradio u kompaniji Triglav osiguranje Sarajevo, obavljajući poslove aktuara, direktora aktuarstva i kontrolinga, te direktora riska i kontrolinga. Trenutno obavlja funkciju nosioca funkcije upravljanje rizicima – Risk menadžera u Triglav osiguranju d.d. Rješenjem Ministarstva finansija FBiH 2004. godine, nakon završene Škole za ovlaštene aktuare, postaje ovlašteni aktuar, te je upisan u Registar ovlaštenih aktuara Agencije za nadzor osiguranja FBiH. Gdin Suljagić član je i Aktuarskog društva u BiH.

Alma Smailagić

Alma Smailagić

Magistrica ekonomskih nauka iz oblasti akutarstva i osiguranja, profesionalno iskustvo od 2006. godine sticala je u Dioničkom društvu za osiguranje “VGT” Visoko, na poziciji stručnog saradnika u Sektoru za ekonomsko – finansijske poslove, zatim kao izvršni direktor pomenutog sektora, te kao član Uprave do 2017. godine. U Agenciji za nadzor osiguranja FBiH zaposlena od 2017. godine, a od 2018. godine obavlja poslove pomoćnika direktora u Sektoru za neposredni nadzor društava za osiguranje i Zaštitnog fonda FBiH.

Damir Hadžić

Damir Hadžić

Prije prelaska na poslove osiguranja, gospodin Damir Hadžić radio je na rukovodećim pozicijama u državnoj službi, a obavljao je i funkciju ministra u Vladi Bosne i Hercegovine.

2015. godine imenovan je na poziciju Potpredsjednika Koncerna Agram za BiH, a godinu dana kasnije imenovan je za Predsjednika Uprave Euroherc osiguranja. Član Upravnog Odbora Udruženja društava za osiguranje u FBiH postaje 2017. godine, a kasnije je imenovan i za Predsjednika Upravnog odbora ovog udruženja, na čijem čelu se nalazi i danas.

Danijel Jović

Danijel Jović

Rođen u Čapljini gdje je završio osnovnu i srednju školu. Diplomirao je na Sveučilištu u Mostaru, te je na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Sarajevu u završnoj fazi MBA Studija – Strateški informatički menadžment. Pri Institutu internih revizora u BiH stekao je zvanje Internog revizora iz oblasti IT-a. Učesnik je i govornik na više konferencija iz oblasti osiguranja i IT-a. Više od 15 godina je prisutan u oblasti osiguranja na poslovima voditelja Odjela informatike (Hercegovina osiguranje, Agencija za nadzor osiguranja  FBiH). U Agenciji za nadzor osiguranja FBiH primarno je angažiran na poslovima vođenja razvoja i implementacije informacijskog sustava.

Dinko Musulin

Dinko Musulin

Gdin. Musulin karijeru je započeo je u HEPOK Mostar, a veliko iskustvo sticao je u osiguravajućim društvima ZOIL Sarajevo, MEDITERAN Osiguranje d.d. Ploče, zatim EUROHERC osiguranje gdje je izvršavao dužnosti direktora Produžnice, direktora Sektora prodaje, te predsjednika Uprave društva od 2008. do 2016. godine. Dužnost direktora Agencije za nadzor osiguranja FBiH,  preuzima 2016. godine, a bogatom radnom iskustvu dodao je i obnašanje dužnosti člana i zamjenika Predsjednika Upravnog odbora Biroa zelene karte u BiH, te predsjedavajućeg Skupštine Udruženja društava u FBiH.

Duško Jovanović

Duško Jovanović

Generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije, karijeru je započeo 1983. godine kao referent za investicije u Narodnoj banci Jugoslavije, u Zavodu za izradu novčanica i kovanog novca (NBJ ZIN). Finansijski direktor NBJ ZIN postaje 1989. god., a na mjesto generalnog direktora NBJ ZIN-a postavljen je 1995. godine. Generalni direktor NBJ Zavoda za izradu novčanica i kovanica postao je 2000. godine.

Od 2003. godine bio je odgovorno lice Organizacije za osiguranje Polis a.d iz Beograda, kao predsjednik društva i generalnog direktora. Gospodin Jovanović je generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije od oktobra 2015. godine.

Edib Galijatović

Edib Galijatović

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, diplomirao je 1987. godine, nakon čega se zapošljava u Energoinvest d.d. Sarajevo Termoaparati Sarajevo, gdje je radio na mjestima: pripravnik, referent na poslovima prodaje i ispitivanja tržišta, stručni saradnik na poslovima prodaje i ispitivanja tržišta, koordinator poslova prodaje i ispitivanja tržišta, a 1992. godine imenovan je na radno mjesto Rukovodioca odjeljenja prodaje i finansija.Iz Energoinvesta u BH Osiguranje d.d. (danas Triglav Osiguranje d.d.) prelazi 1995. godine, na radno mjesto referenta za osiguranje. Nakon toga, obavlja poslove koordinatora za osiguranje saobraćaja, te poslove stručnog saradnika za osiguranje imovine. Za izvršnog direktora za poslove osiguranja i člana Uprave BH Osiguranja d.d. je imenovan 2000. godine. Od 2011. godine je predsjednik Uprave i direktor današnjeg Triglav Osiguranja d.d. Pored navedenog, gospodin Galijatović završio je specijalističke kurseve i seminare iz oblasti marketinga tržišta i osiguranja, bio je angažovan kao član Nadzornog odbora Reosiguranja d.d., Biroa zelene karte BiH, Zaštitnog fonda FBiH i Komisije za motorna vozila pri birou osiguranja BiH. Trenutno je član Upravnog odbora Udruženja društava za osiguranje FBiH.

Emina Jahić

Emina Jahić

Diplomirana pravnica, gđa Jahić je direktorica Agencije za osiguranje u BiH. Tridesetogodišnje iskustvo obogatila je radom u proizvodnim kompanijama, općinskoj administraciji, Agenciji za državnu službu BiH, te u Parlamentarnoj skupštini BiH. Funkciju rukovodećeg državnog službenika, sekretarke Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, obavljala je od marta 2008. do septembra 2017. godine. Na sadašnju poziciju imenovana je 30. augusta 2017. godine.

Feđa Morankić

Feđa Morankić

Diplomirao i magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, sa preko 20 godina iskustva u oblasti ekonomije, revizije i menadžmenta u privatnim i javnim preduzećima. Karijeru je gradio u institucijama i kompanijama poput Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija u BiH I Ekoinvest. Direktor produžnice Tuzla Triglav osiguranja bio je sedam godina, nakon čega u Uniqa osiguranju na poziciji člana uprave društva i izvršnog direktora ostaje narednih pet godina. Predsjednik uprave društva je ASA Osiguranje je od 2013. godine.

Pored toga bio je Predsjednik Skupštine Udruženja društava za osiguranje FBiH, a danas je član Upravnog Odbora Udruženja društava za osiguranje FBiH. Obavljao i obavlja poslove člana nadzornih odbora: PPM dd Tuzla, Eurofam doo Sarajevo, ASA Assistance doo Sarajevo, te Udruženja poslodavaca FBiH za granu finansija.

Fikret Plevljak

Fikret Plevljak

Diplomirani inžinjer mašinstva i magistar tehničkih nauka. Njegovo bogato radno iskustvo obuhvata rad u oblasti osiguranja na pozicijama procjenitelja štete, direktora produžnica te rad na razvoju novih proizvoda osiguranja i edukacija u osiguranju na nivou direkcije društva. Pored navedenog, gdin. Plevljak vodio je Biro zelene karte u BiH, a trenutno obavlja poslove kontrolinga, edukacije i razvoja novih proizvoda u Sarajevo osiguranju.

Hrvoje Pauković

Hrvoje Pauković

Direktor Hrvatskog ureda za osiguranje od 2007. godine, gdin Pauković je magistar pravnih znanosti. Osiguravateljsku karijeru počeo je 2001. godine u Croatia osiguranje d.d., a tri godine kasnije imenovan je za direktora Sektora za pravne, kadrovske i opće poslove. Nakon položenog pravosudnog ispita i sticanja kvalifikacije za brokera, usavršavanje je nastavio na području osiguranja na St. John University u New Yorku, SAD. Gostujući je predavač na Pravnom fakultetu u Zagebu i Rijeci, te predavač na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Član je Izvršnog odbora Europskog udruženja osiguratelja i reosiguratelja potpredsjednika Savjeta ureda od 2014. do 2017. godine i član Upravnog odbora. Član je Izvršnog odbora Hrvatske udruge poslodavaca, Udruge financijskog poslovanja, Radne skupine za provedbu i praćenje Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa. Pored navedenog, gospodin Pauković je    Predsjednik je Hrvatske udruge za pravo osiguranja, nacionalne podužnice AIDA International.

Ivan Lero

Ivan Lero

Diplomirani ekonomista, gdin Lero karijeru je započeo kao menadžer za odnose sa klijentima, u Prvoj banki Crne Gore, a nastavio na poziciji rukovodioca ekspoziture u Hipotekarnoj banci AD Podgorica. Od 2011. do 2014. godine obnašao je funkciju rukovodioca Sektora kontrole i upravljanja rizicima u Investiciono – razvojnom fondu Crne Gore A.D. Podgorica. Izvršni je direktor Osiguravajućeg društva “Swiss Osiguranje” A.D. Podgorica, od maja 2014. godine. Pored ovoga, gdin Lero stekao je 2007. godine i Licencu za investicionog menadžera u penzionom fondu.

Jasmina Husić

Jasmina Husić

Sa velikim iskustvom u oblasti menadžmenta, od 2016. godine gđa Jasmina Husić je voditeljica zastupništva agencije Aqua Digital u BiH. Odgovorna za razvoj portfolija, uz poštivanje vrijednosti agencije, definira ciljeve za novi razvoj poslovanja, stvara nove poslovne odnose s potencijalnim klijentima, istražuje, analizira i prati financijske, tehnološke i demografske faktore za nove poslovne mogućnosti.

Jovanka Ćetković

Jovanka Ćetković

Magistrica ekonomije u područjima bankarstva, financija i trgovine, sa preko dvadeset i šest godina iskustva u međunarodno financiranim projektima kao što su Svjetska banka, IFAD, Europska Unija. Sa UNDP timom gđa Ćetković radi na projektu upravljanja poplavama, gdje pored brojnih dužnosti vodi sve aktivnosti vezane uz vrlo izazovan zadatak uvođenja financijskih instrumenata kao što su osiguranje od poplava, temeljeno na indeksu i šeme kreditnog odbitka kao sredstvo za kompenzaciju šteta od poplava. Njeni zadaci uključuju istraživanje tržišta, osiguranja i poljoprivrede i industrije u cjelini, za projektiranje i uspostavu visoko učinkovitog sustava osiguranja od poplava za BiH na temelju zoniranja poplava, kartiranja poplava, itd.

Karel Van Hulle

Karel Van Hulle

Prof. Karel Van Hulle predaje na Ekonomskom i poslovnom fakultetu KU Lueven, i na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta Geothe u Frankfurtu. Član je odbora za nadzor javnog interesa i Odbora za monetarnu upravu Bermuda. Pravnik po struci, prof. Van Hulle imenovan je 2013. godine uglednim članom IAIS-a, a 2014. imenovan je za počasnog saradnika Britanskog Instituta i Fakulteta akutara. U krugovima osiguravatelja često ga zovu “ocem Solvency II” jer je do 2013. godine radio u Evropskoj komisiji gdje je jedan od njegovih glavnih projekata bio razvoj i pregovaranje u vezi sa primjenom Solventnosti II.

Maja Krumberger

Maja Krumberger

Gđa Krumberger je direktorica Slovenskog udruženja za osiguranje od juna 2015. godine. Kroz različite zadatke, poslove i funkcije, karijeru je od 1995. gradila kao portfolio menadžer u jednoj od današnjih najvećih osiguravajućih grupa registrovanih u Sloveniji. Funkcije izvršnog i neizvršnog člana uprave u nekoliko kompanije u Sloveniji i regiji zapadnog Balkana je izvršavala uspješno, a prije pridruživanja Slovenskom udruženju osiguranja, provela je tri godine radeći u Nadzornom tijelu osiguranja u Sloveniji kao zamjenica direktora, istovremeno djelujući i na poziciji zamjenske članice u Odboru supervizora pri EIOP-a.

Marina Miočić-Hamidović

Marina Miočić-Hamidović

Gospođa Marina Miočić – Hamidović karijeru je započela kao advokat u advokatskom društvu “Grgić&partneri” u Zagrebu, a obnašala je funkcije pravnog zastupnika u Bosna Sunce osiguranje d.d., direktorice sektora šteta u Bosna Sunce osiguranje d.d., zatim Člana uprave i izvršne direktorice Bosna Sunce osiguranje d.d., a od 2018. godine na funkciji je Predsjednice uprave i direktorice društva Adriatic osiguranje d.d.  Gospođa Miočić – Hamidović diplomirala je na Pravnom fakultetu u Rijeci, položila pravosudni ispit u Zagrebu, te je doktorant na Pravnom fakultetu u Zenici.

Sabina Mujanović

Sabina Mujanović

Predsjednica je Uprave Vienna osiguranja, društva osiguranja iz Vienna Insurance Group. Magistrica menadžmenta, ovlaštena revizorka i certificirani računovođa, gđa. Mujanović ima gotovo 20 godina iskustva u finansijskom sektoru, od čega je 16 godina radila na pozicijama u Upravama banaka i osiguravajućih društava. Predsjednica je Skupštine Udruženja društava za osiguranje u FBiH, dobitnica Priznanja za doprinos razvoju osiguranja u BiH, a društvo na čijem je čelu, je jedan od lidera na tržištu životnog osiguranja u BiH, nagrađeno sa Best Buy Award 2017/2018. godine i proglašeno Najboljim životnim osiguranjem u 2018. godini. 

Safet Kozarević

Safet Kozarević

Dr. Safet Kozarević, redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, od 2010. do 2016. godine, obnašao je funkciju dekana na spomenutom fakultetu. Glavni fokus njegovih nastavnih aktivnosti, ali i naučno istraživačkog rada, je područje upravljanja rizicima i osiguranja, aktuarstva, poslovnog odlučivanja i operacijskog menadžmenta. Nastavne 2007/2008. godine, kao Fulbright scholar, bio je na postdoktorskom usavršavanju, na katedri za rizik i osiguranje Univerziteta Temple u Filadelfiji, USA. Niz godina angažiran je kao konsultant za sektor osiguranja Jugositočne Evrope od strane Udruženja banaka i osiguravajućih društava Italije, te kao konsultant za osiguranje od poplava od strane UNDP u BiH. Ovlašteni je aktuar za Federaciju BiH.

Senada Olević

Senada Olević

Početkom 2003. godine, gospođa Olević započinje svoju karijeru u industriji osiguranja kao direktorica Raiffeisen osiguranja. Na mjestu direktorice UNIQA Osiguranja d.d. Sarajevo je od 2005. godine. Gđa Olević se u dosadašnjoj bogatoj karijeri, u oblasti bankarstva i osiguranja, suočila se sa brojnim izazovima. Nakon skoro dvije decenije angažmana u sektoru osiguranja, UNIQA je jedna od vodećih osiguravajućih kompanija na bh tržištu, a rad gđe Olević prepoznao je prestižni časopis Revicon imenujući je za “Menadžera godine” u industriji osiguranja čak dvije godine zaredom. Gđa Senada Olević diplomirala je na Ekonomskom fakultetu i magistrica je poslovne psihologije.

Zlatan Filipović

Zlatan Filipović

Diplomiravši pravo na Pravnom fakultetu u Sarajevu, gdin Filipović je skoro cijelu karijeru gradio u reosiguranju, počevši sa radom 1987. godine u Bosna Reosiguranju kao referent te napredujući ka pozicijama direktora reosiguranja i izvršnog direktora za reosiguranje. Karijeru je obogatio imenovanjem za predstavnika The Cologne Re of Vienna za tržište Srednje i Istočne Europe. Imenovan je za v.d direktora Biroa osiguranja BiH, u periodu dobijanja prava na izdavanje zelene karte, 1998. godine.

Nakon toga, uslijedilo je imenovanje za direktora Bosna Reosiguranja, 2014. godine. Autor je brojnih stručnih članaka objavljenih u časopisima East European Insurance Report, World Insurance Report, Euromoney International Reinsurance Review, Svijet osiguranja… Obavljao je funkciju člana odbora za reviziju i nadzornih odbora nekoliko društava za osiguranje, a na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu je gost – predavač.

Moderatori

Ermin Čengić

Ermin Čengić

Ermin Čengić je generalni sekretar Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH (UDO FBiH). Profesionano je vezan za oblast osiguranja više od 15 godina u kom periodu je obavljao funkcije menadžera korporativnih komunikacija u Sarajevo-osiguranju, te predsjednika Odbora za odnose s javnošću Udruženja. Saradnik je časopisa Svijet osiguranja od 2005. godine u kojem je objavio nekoliko desetina stručnih članaka tematski vezanih za tržište osiguranja u BiH, a obavljao je i funkciju PR-a konferencije SorS. Prije ulaska u industriju osiguranja, bio je urednik i novinar u dnevnim i sedmičnim novinama u BiH. Od 2016. godine povremeno sarađuje sa web portalom TV stanice Aljazeera Balkans. Uz osiguranje, novinarstvo, odnose s javnošću i marketing iskazao je interes i za oblast psihologije. Zvanje magistra psiholoških nauka stekao je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, a završio je i Londonsku školu za odnose s javnošću. Na funkciji generalnog sekretara Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH nalazi se od jula 2017. godine.

Mirsad Pehilj

Mirsad Pehilj

Profesionalno iskustvo započeo je 1974. godine u sarajevskom listu Oslobođenje, a potom kao diplomirani žurnalist, radio kao novinar i urednik u Večernjim novinama, te kao pomoćnik glavnog urednika Jutarnjih novina. U posljednjih 15 godina obnašao je funkcije glavnog urednika stručnog časopisa Banke u BiH, najprije u izdanju Privredne štampe, a potom i preduzeća Poslovni glasnik d.o.o. Sarajevo u kojem je od 2007. do septembra 2011. osim uredničke obnašao i funkciju direktora. U tom periodu izdavane su posebne publikacije i finansijski izvještaji o poslovanju banaka, osiguravajućih i lizing društva, te mikrokreditnih organizacija, a taj period bio je prepoznatljiv i po organizaciji manifestacije dodjele nagrada najboljim bankama u BiH pod nazivom Zlatni BAM.
Od oktobra 2011. do danas Mirsad Pehilj je u firmi MP MEDIA Sarajevo zaposlen kao direktor i glavni urednik poslovnog portala Profitiraj.ba, čiji je i vlasnik. Dopisnik je i stručnog časopisa Svijet osiguranja iz Zagreba, a prethodno je radio i za časopis Osiguranje.

Željko Rička

Željko Rička

Doktor ekonomskih nauka, sa 34 godine profesionalnog iskustva, zaposlen je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Specijalizirao je komercijalno bankarstvo u “The First National Bank” u Baltimoreu, USA, a stekao je i Certifikat brokera-dilera Beogradske berze. Karijeru je gradio u Investbanci, Beograd i Komercijalnoj banci, Tuzla. Bogato predavačko iskustvo stekao je nizom učešća na seminarima, simpozijima i savjetovanjima u organizaciji “Revicona”. Urednik je i koautor nemalog broja knjiga, seminarskih materijala i zbornika sa simpozija. Djeluje i kao konsultant iz oblasti: finansijska tržišta, finansijske institucije, porezni sistem, revizija i interna revizija te javne finansije.

Željko Šain

Željko Šain

Dr.sc. Željko Šain je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. U svijet osiguranja je ušao 1969. godine kada je prodao prvu policu osiguranja. Cijeli svoj radni vijek provodi u oblasti finansija: praktično i akademski. Prvi je doktor nauka u Bosni i Hercegovini iz aktuarske matematike i osiguranja. Predmete iz oblasti osiguranja uveo je u akademski visokoobrazovni sistem na više fakulteta u BiH, direktno ili posredno. Predavao je i predaje više predmeta iz ove oblasti na sva tri ciklusa studija na fakultetima u zemlji i okruženju. Autor je i koautor više knjiga, udžbenika, brojnih članaka naučne i strunčne naravi iz aktuarske matematike i osiguranja.

Svoj praktični rad obavljao je u više od 100 pravnih lica u različitim svojstvima. Bio je član Upravnog vijeća Centralne banke BiH (2009-2015), prvi predsjednik Upravnog odbora Agencije za osiguranje u BiH, predsjednik Stručnog savjeta Agencije za nadzor osiguranja Federacije BiH, prodekan i dekan Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i prorektor za finansije Univerziteta u Sarajevu.

Za sve dodatne informacije vezane za učešće na konferenciji možete se obratiti:

Kontakt osoba:

Adna Maslo

E-mail:

konferencija.udofbih@tba.ba

Telefon:

+ 387 33 206 910
+ 387 65 068 421